CORPORATE
GOVERNANCE


บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงาน ของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการ จัดทำนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้างบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความ เชื่อมั่นว่า การดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Policy

Corporate Governance


Corporate governance policy

download-pdf

Anti-corruption policy

download-pdf

Whistleblowing policy Governance Policy

download-pdf

Code of conduct

download-pdf

Corporate social responsibility policy

download-pdf

Sustainable development policy

download-pdf

Disclosure policy

download-pdf

Dividend policy

download-pdf

Insider trading policy

download-pdf

Conflict of interest policy

download-pdf

Related party transactions policy

download-pdf

Enterprise risk management policy

download-pdf

Business continuity management policy

download-pdf

Succession policy

download-pdf

Policy governing subsidiaries and affiliates, and investment policy

download-pdf

Policy for submission of financial statement

download-pdf

Code of Conduct

Corporate Governance


กลุ่มบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามกลุ่มบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

รายละเอียดทั้งหมด

Whistleblowing Policy

Corporate Governance


ด้วยกลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ประกาศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดทั้งหมด


Anti-Corruption Policy

Corporate Governance


กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรEnterprise Risk Management Policy

Corporate Governance


บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในการดำเนิน ธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจที่ดี ลดผลกระทบทางลบ และสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนเพิ่มได้ด้วย


นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

รายละเอียดทั้งหมด